مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی (JSMF) - اهداف و چشم انداز