موسسه آموزش عالی طلوع مهر (JTM) - اهداف و چشم انداز