نویسنده = ������������ ��������
سناریوهای آینده زنان در جهان در افق ۲۰۵۰

دوره 5، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 21-43

آنسه غیاثی؛ احد رضایان قیه‌باشی