نویسنده = �������� ������������ ����������
سناریوهای آینده بحران آب در افق ۲۰۵۰

دوره 5، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-19

شیرین حاجی قدیری؛ غلامرضا گودرزی