نویسنده = اسفندیار فرج‌وند
تدوین الگویی برای شناسایی عوامل مؤثر برطرد نخبگان در بخش دولتی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 75-98

ناصر توره؛ اسفندیار فرج‌وند؛ مهران مصری