نویسنده = سیدمحمد سیدمیرزایی
بررسی تأثیر کرونا بر چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن

دوره 5، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 91-110

ام‌البنین گیلان؛ باقر ساروخانی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی