نویسنده = ������������� ����������������
شناسایی آینده‌های مشاغل مدیریتی در ایران؛ با روش سناریونویسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-24

غلامرضا جندقی؛ محمدرضا فتحی؛ محمدفرید بی‌تا