نویسنده = ������������ �������� ��������������������