نویسنده = ������ ���������� ���������������� ��������
آسیب‌شناسی وضعیت مدیریت منابع انسانی در شرکت بهشت کویر آریانا

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 99-115

بتول شاه محمدی کماچالی؛ وحید شریفی