نویسنده = ������������ �������� ��������
تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر انتخابات ریاست جمهوری 1400

دوره 4، شماره 1، آبان 1400، صفحه 65-89

فائزه پناهی؛ محمد هادی قاسمی