کلیدواژه‌ها = آینده
تحلیل جایگاه سناریوپردازی در آینده‌نگاری و ارائه چارچوب آینده‌پژوهی و روش‌های کمی و کیفی آن

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-27

الهام صدیقی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسن دلیری؛ برایان دی فث؛ سید حامد میرکریمی