کلیدواژه‌ها = نظام مسائل راهبردی
اولویت‌بندی مسائل راهبردی تولید ملی در افق 1404

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 193-218

غلامرضا گودرزی؛ حسین حسینی