کلیدواژه‌ها = استان قم
آینده محتمل و مطلوب تغییرات جمعیتی استان قم طی دوره 1390 تا 1420

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 219-245

حسن عزیزی شب‌بو؛ علی بنایی؛ اعظم نصرتی