پیشران‌های تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از محورهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران­های تحقق عدالت اجتماعی در گام دوم انقلاب است. مفهوم عدالت به عنوان یکی از متعالی‌ترین مفاهیم زندگی بشری از دیرباز مورد توجه بوده است. آینده­پژوهی و ابزارهای آن، به عنوان علم و هنر شکل‌دادن به آینده مطلوب،  می‌توانند در تحقق این مهم نقش ایفا کنند. در این راستا، پس از بررسی موضوع عدالت در بیانیه گام دوم و مرور پیشینه پژوهش­ها درباره تحقق عدالت اجتماعی و تشکیل گروه متمرکز، 14 عامل به عنوان مهم­ترین عوامل مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی شناسایی شده­ است. با به‌کارگیری نرم‌افزار میک‌مک عوامل یادشده تحلیل ساختاری شدند. عوامل اثرگذار و تأثیرپذیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و رتبه­بندی شده، و مهم‌ترین آن‌ها به عنوان پیشران­های کلیدی ارایه شده‌اند. در نتیجه، عوامل قوانین و مقررات، مطالبه­گری، باور دینی، همکاری و مشارکت اجتماعی، رسانه، نظارت همگانی و نظارت رسمی به عنوان پیشران­های کلیدی که کمترین اثرپذیری و بیشترین اثرگذاری را در سیستم تحقق عدالت اجتماعی در گام دوم انقلاب را دارند، شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها