اهداف و چشم انداز

 

تلاش برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری در سطوح مختلف خرد و کلان با توجه به وضعیت فعلی، و رسیدن به نتایج مطلوب در آینده از سال‌ها پیش آغاز شده است. این مهم متضمن این پیش‌فرض است که هیچ آینده‌ای بدون علائم و هشدارهای حال حاضر بروز و ظهور نمی‌یابد. پیش‌بینی آینده می‌تواند در موقعیت‌های طراحی روزانه در همه سطوح دیده شود، زیرا هر اقدام تصمیم‌گیری بر پایه برخی مفروضات در آینده مبتنی خواهد بود. آینده‌پژوهی، آینده را به زمان حال می‌کشاند. از طرفی، مدیریت راهبردی به واسطه درگیری در محیط متغیر و با اجزای مختلف مفهوم‌سازی شده است. هدف مدیریت راهبردی ساخت آینده است.

مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی هر دو درباره شناسایی پیچیدگی‌ها و پویایی‌های برخاسته از محیط‌های سازمانی و نیازمندی‌های مدیران برای تصمیم‌گیری در چنین محیطی بحث می‌کنند. با نگاه مختصری به نقش آینده در طراحی و تصمیم‌گیری،  می‌توان به اهمیت آینده‌پژوهی در مدیریت پی برد. از این رو، دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی با هدف عرضه گزارشات علمی پژوهشگران و فرهیختگان در حوزه‌های نظری و کاربردی در زمینه مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی، قصد دارد در نضج و گسترش مبانی نظری و کاربردی، پژوهشگران، و دست‌اندکاران و مسئولان دولتی و غیردولتی را در سطوح مختلف یاری رساند. بنابراین، اهم موضوعات و محورهای مطالعاتی نشریه حاضر به شرح زیر است:

-        راهبردهای برنامه‌ریزی و اجرا در عرصه‌های مختلف مطالعاتی

-        تفکر راهبردی در حوزه‌های مختلف علوم نظری و کاربردی

-        تحلیل راهبردی در محورهای مختلف در سطوح خرد و کلان

-        آینده‌پژوهی و تحلیل راهبردی در کسب و کارهای الکترونیکی

-        آینده‌پژوهی در حزوه‌آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی

-        آینده‌پژوهی در حوزه دین

-        آینده‌پژوهی در حوزه مطالعات دانش‌بنیان

-        پیش‌بینی روند آینده در سازمان‌های مجازی  

و سایر حوزه‌های مطالعاتی  مرتبط با مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی