سناریوهای آینده بحران آب در افق ۲۰۵۰

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع_آینده‌پژوهی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صاق(ع)، تهران، ایران

چکیده

آب مایه حیات است و حق برحیات اولین حق بشر است که رابطه تنگاتنگی با دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مقرون به صرفه دارد. آینده تأمین منابع آب، یکی از نگرانی‌های اصلی دولت‌هاست که مدیران را به اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و پایدار با توجه به عوامل اصلی بروز بحران، همچون تغییرات اقلیمی، جمعیت، قوانین و مقررات و شیوه زندگی وادار کرده است. از آنجا که مدیریت این عدم قطعیت‌ها در آینده ضروری و جدی است، هدف این مطالعه، بررسی عوامل اثرگذار بر منابع آب و تعریف آینده‌های بدیل در این حوزه است. تدوین سناریو از جمله ابزارهایی است که با بررسی عوامل مهم و عدم قطعیت‌های کلیدی، پیامدهای آتی آن را در آینده تعریف کرده ودر اتخاذ تصمیم‌های صحیح و مناسب بسیار تأثیرگذار است. در این پژوهش به وسیله مصاحبه با 10 نفر از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و متخصص در حوزه سناریوپردازی، ابتدا عوامل اصلی و ‌سپس، عدم قطعیت‌های کلیدی در حوزه منابع آب تعیین شده است. سپس، چهار سناریوی وضعیت سبز، وضعیت قرمز، وضعیت زرد و وضعیت نارنجی تدوین شده و نتیجه ‌گیری شد که افزایش بینش زیست‌محیطی و حکمرانی ارزش‌های آن، مهمترین عامل در جهت توسعه پایدار و حفظ و حمایت از منابع آب است.

کلیدواژه‌ها