سناریوهای آینده زنان در جهان در افق ۲۰۵۰

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی آینده‌پژوهی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران

2 فوق‌دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اعتبار و اهمیتی که زنان یک جامعه در زمینه‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دریافت می‌کنند، از مهمترین مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی یک کشور محسوب می‌شود. وضعیت زنان جایگاه مهم و برجسته‌ای دارد که باعث رسیدن به اهداف متعالی و انسانی و وضعیت مطلوب در همه زمینه‌ها می‌شود. از آنجا که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند، مشارکت آن‌ها، توسعه‌یافتگی را در سطح جهانی سرعت می‌بخشد. ﻣﻘﺎﻟه ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ، به اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ می‌دهد ﻛﻪ آینده زنان به چه سمتی پیش می‌رود و آیا به یک وضعیتی می‌رسندکه مشارکتی مثل مردان داشته باشند؟ براساس یافته‌ها که با توجه به مرور منابع و مصاحبه با خبرگان و بر اساس گام‌های سناریونگاری شوارتز، 20 مؤلفه که در وضعیت زنان تأثیرگذارند، شناسایی شد و از بین آن‌ها به دو پیشران نمره اهمیت و عدم قطعیت دریافت کردند. برابری جنسیتی و رشد اقتصادی دو پیشران مهم است که هر یک، دو حالت عدم قطعیت دارند. بر این اساس به چهار سناریو با عناوین دوره طلایی، دوره توجه، دوره انزوا و دوره انفجار به دست آمد و اجرای قوانین حمایت حقوق زنان و تلاش برای رفع تبعیض علیه زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان را برای وضعیت مطلوب پیشنهاد شد.