روند‌های صنعت گردشگری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ ارشد مهندسی صنایع -آینده‌پژوهی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران

2 دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش این است که تغییر و تطور صنعت گردشگری ایران طی سال‌‌های اخیر با چه روندهایی قابل تبیین است و سپس، با به دست آوردن روند‌های بالادستی، همچنین، روند‌های اصلی، برون‌یابی آن در آینده چگونه خواهد بود و با تحلیل روند‌های مختلف، وضعیت آینده صنعت گردشگری ایران چگونه خواهد بود و اهداف کاربردی این تحقیق در آینده با رویکرد رونق‌بخشی صنعت گردشگری و افزایش اشتغال و درآمد صنعت گردشگری ایران کشور است. تغییر و تطور صنعت گردشگری ایران طی سال‌‌های اخیر با چه روندهایی قابل تبیین است؟ روش پژوهش روندپژوهی است. هدف اصلی روندپژوهی مانند هر روش دیگر در آینده‌پژوهی، تجویز آینده‌ساز است. در کنار این تجویزها، خوراک روش‌‌های دیگر هم فراهم می‌شود تا در ادامه، فرایند، تجویز‌های عمیق‌تر و راه‌گشاتری ارائه شوند. روندپژوهی داده‌‌های خام و پردازش‌شده در دیده‌بانی را دریافت می‌کند و با استنباط روابط بین آن‌ها به حجم انبوه داده‌ها نظم، معنا و جهت می‌دهد. روند‌های بالادستی گردشگری ایران و روند‌های اصلی صنعت گردشگری ایران. پس از بررسی روندها به کمک خبرگان در خصوص اینکه در ایران صادق هستند، همچنین، میزان پابرجایی آن‌ها روند‌های بالادستی گردشگری ایران به دست آمد که در زمینه آن‌ها مختصر بحث صورت گرفته و کلیه پیامد‌های آن‌ها را بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها