بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر نقش انعطاف‌پذیری رفتار سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ ارشد مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در جهان امروز، سازمان­‌هایی که مدیریت استراتژیک دارند، با محیط در حال تغییر سازگارند و انعطاف­‌پذیری رفتار سازمانی بیشتری دارند و بدین­ طریق عملکرد سازمانی خود را افزایش می­‌دهند. بر همین اساس، به بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر نقش متغیر انعطاف‌­پذیری رفتار سازمانی می‌پردازد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی محتوا و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو اعم از شرکت های توزیع برق و آب و فاضلاب بود که براساس فرمول کوکران 207 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌­افزار Smart PLS انجام گرفت. یافته‌ها نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار مدیریت استراتژیک بر انعطاف‌­پذیری رفتار سازمانی، همچنین، تأثیر مثبت و معنادار انعطاف‌­پذیری رفتار سازمانی بر بهره‌­وری نیروی کار است. در نهایت، پیشنهادهایی براساس نتایج پژوهش مطرح شد

کلیدواژه‌ها