بررسی تأثیر کرونا بر چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سازمان تأمین اجتماعی بخش اصلی پاسخ به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. در بحران کرونا، این سازمان در بسیاری از کشورها از جمله ایران، در خط مقدم نبرد با بیماری و نیز کاستن از تبعات اقتصادی و اجتماعی آن قرار دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی و تغییرات ناشی از آن در کشور و بررسی عملکرد و اقدامات این سازمان برای مقابله و ایجاد تغییرات اساسی و ساختاری خدمات آسان، برای بیمه‌شدگان است. روش مورد استفاده، روش اسنادی و ارزیابی سریع و مبتنی بر مبانی نظری است. مرور یافته‌ها و نتایج مطالعات سریعی که پس از شیوع ویروس در کشور انجام شده و داده‌ها و آمارهای مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌‌دهد که بحران ویروس کرونا و شرایط قرنطینه، پیامدهای متعدد مثبت و منفی بر تصمیم‌های سازمان تأمین اجتماعی کشور داشته و سازمان توانسته تهدید این ویروس را با راه‌اندازی و اجرای طرح 3070، به بهترین فرصت در ارائه خدمات به مخاطبان خود تبدیل کند.

کلیدواژه‌ها