بررسی نقش فرهنگ فرصت‌طلبانه بر زنجیره تأمین انعطاف‌پذیر با توجه به نقش میانجی ریسک استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، تحقیق در عملیات، دانشگاه غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدیریت تحول، دانشگاه تفت، یزد، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، دانشگاه پیام نور تهران‌غرب، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فرهنگ فرصت­‌طلبانه بر زنجیره تأمین انعطاف‌­پذیر با توجه به نقش میانجی ریسک استراتژیک انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 105 نفر از کارکنان شرکت­ پارمیدا است در که به روش نمونهگیری در­ دسترس انتخاب شدند. منظور تحلیل داده‌­ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS­2 مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه­‌های پژوهش بیشتر از 0.7 بود. یافته­‌ها نشان داد فرهنگ فرصت­‌طلبانه هم بر زنجیره تأمین انعطاف­‌پذیر و هم بر ریسک استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش اثر مثبت و معنادار ریسک استراتژیک بر زنجیره تأمین انعطاف‌­پذیر را تأیید کرد. در نهایت، می‌­توان گفت ریسک استراتژیک ارتباط میان فرهنگ فرصت­‌طلبانه و زنجیره تأمین انعطاف‌­پذیر را میانجی­گری می‌­کند.

کلیدواژه‌ها