بررسی نقشه دانشی مطالعات جهانی در زمینه «دریافت بازخورد و اقدامات اصلاحی در مدیریت راهبردی» طی سال‌های 2010 تا 2021

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار علمی و نقشه دانشی مطالعات انجام گرفته در دنیا در زمینه دریافت بازخورد و اقدامات اصلاحی در مدیریت راهبردی در طی سال‌های 2010 الی 2021 انجام گرفت. این پژوهش از نوع علم‌سنجی بوده که به روش کتاب‌سنجی انجام شد و نمونه برابر با جامعه آماری و شامل کلیه تولیدات علمی پژوهشگران جهان در خصوص بازخورد و اقدام اصلاحی در حوزه مدیریت و کسب و کار بین سال‌های 2010 الی 2021 بود که در پایگاه استنادی اسکپوس نمایه شده‌اند. روایی ابزار سنجش توسط تیم خبرگی تأیید شده و پایایی آن متکی بر ابزار استاندارد VOS viewer است. نتایج پژوهش نشان داد بیشترین مستندات منتشر شده در خصوص بازخورد و اقدام اصلاحی در حوزه مدیریت و کسب و کار از نوع مقاله (65.5 درصد) و مقالات کنفرانس (26.3 درصد) و کمترین مستندات نشریافته از نوع یادداشت (0.1 درصد) بود. ‌تولیدات ‌علمی ‌بازیابی‌شده ‌در 147 منبع ‌منتشر‌ شده بودند. ‌آمریکا ‌با 343 مقاله ‌در ‌رتبه ‌اول ‌و سپس، چین، هند و انگلیس به ترتیب، با 301، 107 و 105 مستند ‌در ‌رتبه‌های‌ بعدی ‌قرار ‌گرفته‌اند و تعداد مستندات منتشرشده برای ایران برابر با 15عدد بود. بیشترین ‌واژه‌های ‌کلیدی نیز عبارت بودند ‌از: بازخورد، کنترل‌گرها، کنترل کیفیت، بازخورد کنترلی، تصمیم‌گیری، کنترل بودجه، کنترل فرایند، توسعه پایدار و شبیه‌سازها. می‌توان گفت کشورهای توسعه‌یافته بیشترین تعداد تولیدات دانش را در زمینه بازخورد و اقدامات اصلاحی در حوزه مدیریت و کسب و کار دارند. نتایج این مطالعه مسیر فعالیت‌های علمی آینده مدیران و ذینفعان را در خصوص مدیریت راهبردی و اقدامات اصلاحی ترسیم می‌کند.
 
 

کلیدواژه‌ها