تبیین ارکان و فرایند مدیریت راهبردی نوآوری فناورانه در بنگاه‌های نوآور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه توسعه کسب و کار، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

نقش منحصر به فرد نوآوری فناورانه در رقابت‌پذیری شرکت‌های فعال در محیط‌های دارای رقابت مبتنی بر فناوری و نوآوری به منظور کسب مزیت رقابتی، اتخاذ رویکرد راهبردی به مدیریت نوآوری فناورانه را الزامی کرده است که منجر به ظهور مدیریت راهبردی نوآوری فناورانه شده است. تحقق ثمربخش مدیریت راهبردی نوآوری فناورانه مستلزم پیروی از فرایندی تعریف‌شده برای عملیاتی‌کردن آن در تمامی رفتارها و اقدامات بنگاه نوآور است. بدین منظور مدل مدیریت راهبردی نوآوری فناورانه از مبانی نظری استخراج و با متدولوژی پیکره‌بندی، تدوین گردیده که در این مقاله تشریح می‌شود. براین اساس هدف این مقاله تبیین ارکان و فرایند مدیریت راهبردی نوآوری فناورانه است که با بهره‌گیری از رویکردهای مبتنی بر کارایی منابع و بر مبنای مدل‌های فرایندی در ادبیات مدیریت راهبردی توسعه یافته است. بدین منظور ابتدا لزوم نگرش راهبردی به مدیریت نوآوری تشریح می‌‌شود. سپس، رویکردهای راهبردی مناسب برای مدیریت راهبردی نوآوری فناورانه تبیین می‌شود و در ادامه ارکان و فرایند مدیریت راهبردی نوآوری فناورانه که در برگیرنده‌ سه رکن اصلی «اکتساب شایستگی فناورانه»، «اهرم‌سازی شایستگی فناورانه» و «حفاظت از شایستگی فناورانه» است تشریح می‌شود. در پایان، نیز پس از ارائه مدل به جمع‌بندی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها