واکاوی مفهوم استراتژی رقابتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - استراتژیک، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

با گسترش  روزافزون کسب و کارهای کوچک و متوسط در دنیای امروز، رقابت در فضای جدید دشوارتر از قبل شده است؛ در همین راستا پژوهش حاضر با هدف درک مفهوم استراتژی رقابتی و به کارگیری آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد یک تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، روش فراترکیب با استفاده از روش سندلوسکی و باروسو (2007) انجام شد، به این منظور 12 مقاله طی سال‌های 2010-2023 شرایط ورود به مطالعه را پیدا کرد. در بخش کمی شش کسب و کار کوچک و متوسط در زمینه بهره‌گیری از کدهای استراتژی رقابتی در زمینه آموزش آنلاین، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی بررسی شدند. نتایج فراترکیب نشان داد، مفهوم استراتژی رقابتی در 5 مقوله اصلی رهبری هزینه، تمرکز، متمایزسازی، تنوع و نوآوری تبیین می‌شود. همچنین، مشخص شد کسب و کارهای فرادرس، فرانش و مکتبخونه دارای بیشترین فراوانی از لحاظ کدهای استراتژی رقابتی هستند. در خصوص میزان تحقق استراتژی رقابتی، مفاهیم توسعه خدمات، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و نوآوری در زمان مناسب دارای بیشترین فراوانی و رسوخ در بازار، نوآوری در روش و توسعه بازار با فراوانی دارای کمترین فراوانی در بین کدهای استراتژی رقابتی هستند. به نظر می‌رسد، استراتژی‌های رقابتی چندان مورد توجه کسب و کارهای کوچک و متوسط در زمینه آموزش آنلاین نبوده است و اجرای این استراتژی‌های نقش مهمی در پیشبرد عملکرد آن‌ها خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها