اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی بنایی

دکتری الهیات استادیار
دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
دانشگاه علامه طباطبائی

alibanaee.ir

سردبیر

غلامرضا گودرزی

آینده‌پژوهی دانشیار
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
دانشگاه امام صادق (ع)

rgodarziyahoo.com

مدیر اجرایی

زینب مولوی

استادیار
دانشکده مدیریت و حسابداری
مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

ze_molaviyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حسن زارعی متین

مدیریت رفتار سازمانی استاد
دانشکده مدیریت و حسابداری
پردیس فارابی دانشگاه تهران

matinut.ac.ir

اسماعیل شراهی

مدیریت آینده‌پژوهی استادیار
جامعه المصطفی العالمیه

esharaahigmail.com

مرتضی سلطانی

مدیریت بازرگانی استادیار
دانشکده مدیریت و حسابداری
پردیس فارابی دانشگاه تهران

mortezasoltaneeut.ac.ir

حسین معینی

مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی استادیار
دانشکده علوم انسانی
دانشگاه حضرت معصومه (س)

hmoeinihmu.ac.ir

عبدالرحیم پدرام

آینده‌پژوهی استادیار
دانشگاه عالی دفاع ملی

abdurrahim.pedramyahoo.com

علیرضا افضلی

آینده‌پژوهی استادیار
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
دانشگاه امام صادق (ع)

afzaliisu.ac.ir

بهمن حاجی‌پور

مدیریت استراتژیک دانشیار
دانشکده مدیریت
دانشگاه شهید بهشتی

b-hajipoursbu.ac.ir

حسین خنیفر

مدیریت آموزشی استاد
دانشکده مدیریت و حسابداری
پردیس فارابی دانشگاه تهران

khanifarut.ac.ir

نادر زالی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشیار
گروه شهرسازی
دانشگاه گیلان

nzaliguilan.ac.ir

محمدرضا فتحی

مدیریت صنعتی- تولید و عملیات استادیار
دانشکده مدیریت و حسابداری
پردیس فارابی دانشگاه تهران

reza.fathiut.ac.ir

سعید قربانی

آینده‌پژوهی استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

sgh14yahoo.com

اسدالله کردنائیچ

سیاست‌گذاری عمومی استاد
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس

naeijmodares.ac.ir

محمدحسن ملکی

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات دانشیار
دانشکده مدیریت
دانشگاه قم

mh.malekiqom.ac.ir