نویسنده = فاطمه پورسبحان دورقی
بررسی نقش فرهنگ فرصت‌طلبانه بر زنجیره تأمین انعطاف‌پذیر با توجه به نقش میانجی ریسک استراتژیک

دوره 6، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-21

محسن آ قایی قلعه‌چه؛ فاطمه پورسبحان دورقی؛ الهه مهری؛ محمد کشاورز