کلیدواژه‌ها = توسعه
سناریوهای تغییرات اقلیمی و آینده توسعه پایدار ایران در افق 2040

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 117-138

زینب زارعی؛ احد رضایان قیه‌باشی