آسیب‌‌‌شناسی فرهنگ سازمانی خلاق در دانشگاه‌های استان قم با به‌کارگیری مدل الماس تعالی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دکتری مدیریت رفتار سازمانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی خلاق و مسائل و مشکلات دانشگاه‌های دولتی در آن، پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی دانشگاه‌های استان قم از نظر فرهنگ سازمانی خلاق انجام گرفت. به این منظور مدل الماس تعالی به‌کار گرفته شد. در مدل الماس تعالی تأثیر رهبری، کارکنان، کیفیت خدمت، استراتژی خدمت، مشتری‌مداری، مدیریت اطلاعات و ساختار سازمانی بر فرهنگ خلاق بررسی شده است. در پژوهش حاضر پرسشنامه فرهنگ سازمانی خلاق مبتنی بر مدل الماس تعالی به‌کا رگرفته شد. ابزار پژوهش پرسشنامه است. با توجه به طیف ‌ده‌گزینه‌ای پرسشنامه، نقاطی در پرسشنامه که میانگین آن کمتر از 6 بود، به عنوان آسیب‌های سازمان در بعد فرهنگ سازمانی خلاق شناسایی شد. برای بررسی میانگین‌ها آزمون میانگین یک جامعه آماری اجرا شد. نتایج نشان داد آسیب‌های شناسایی‌شده در زمینه فرهنگ سازمانی خلاق در دانشگاه‌های دولتی استان قم، تأثیرگذاری رهبری بر فرهنگ سازمانی خلاق شامل اعطای استقلال و قدرت تصمیم‌گیری به کارکنان توسط رهبر و در تأثیرگذاری کارکنان بر فرهنگ سازمانی خلاق، شامل تشویق کارکنان به ابتکار عمل در سازمان و تخصیص پاداش به کارکنان براساس شاخص‌های عملکرد است.

کلیدواژه‌ها