واکاوی اقتصاد دیجیتال ایران با رویکرد آینده ‌‎پژوهی بر اساس الگوی تحلیل روند Steep (v) و سناریوپردازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری کارآفرینی فناورانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه دیجیتال‌سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره‌وری و افزایش رشد اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت در ایران و کاهش توان رقابتی اقتصاد آن که با پایین‌بودن نرخ رشد بهره‌وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا همراه است، توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور یک الزام است تا یک انتخاب. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رخدادها، پیامدها، تهدید و فرصت‌های پیش روی اقتصاد دیجیتال در ایران بر اساس روندهای درونی و محیطی کنونی است. این تحقیق با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت موجود، تصحیح شیوه طرح مسائل و ایده‌های مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال ایران انجام شده است. همچنین، پژوهش حاضر بر مبنای جست‌وجوی داده‌ها، دارای ماهیت کیفی است. روش مورد استفاده ترکیبی از سناریو و Steep (v) است. طبق نتایج پژوهش حاضر چهار سناریو با عناوین فرشتگان ثروت، مدرنیته در وقتی دیگر، چرخش به عقب و عقلانیت در محدودیت انتخاب و تدوین شده است. شناسایی شاخص‌ها، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را متوجه این مسئله می‌کند که در حال حرکت به سمت کدام سناریو هستیم و اگر بخواهیم به سمت سناریوی مطلوب حرکت کنیم، باید کدام شاخص‌ها را تبدیل به شاخص مطلوب کنیم.

کلیدواژه‌ها