تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر انتخابات ریاست جمهوری 1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی آینده پژوهی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

مطالعات انتخابات به دلیل اهمیت و اثرگذاربودن آن در همه شئون یک حاکمیت، اهمیت فراوان و سابقه طولانی دارد. انتخابات مظهر مشارکت و متضمن منافع داخلی و خارجی یک ملت است. مطالعه پدیده انتخابات به دلیل پیچیدگی و چالش‌های عجین با خود و فضای ابهام‌آمیز و سرشار از عدم قطعیت ذیل چتر آینده‌پژوهی، حکمرانان را به اقدامات مؤثر و مطلوب مجهز می‌کند. با توجه به گستردگی پدیده انتخابات و الزام به شناخت جامع از آن، هدف از پژوهش شناسایی مسائل انتخابات ریاست جمهوری و بررسی تأثیر متقابل مسائل بر یکدیگر است تا از آن در راستای مطلوبیت‌های جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری شود، در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی پژوهش‌های پیرامون پدیده انتخابات، 12 عامل با نظر خبرگانی که به روش قضاوتی انتخاب شدند، به عنوان متغیرهای برتر، در نظر گرفته شدند در نهایت، با بهره‌گیری از روش تحلیل تأثیر متقابل و نرم‌افزار میک‌مک روابط میان متغیرها و تأثیر متقابل مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها به دست آمد.

کلیدواژه‌ها