فرهنگ سازمانی انطباق‌پذیر در مدیریت منابع انسانی استراتژیک اثربخش دستگاه‌های اجرایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، مؤسسه آموزش غیرانتفاعی طلوع مهر، قم، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

فرهنگ یکی از مباحث مهم و مورد توجه همه مدیران سازمان‌های بخش دولتی است و عدم توافق همگانی درباره ویژگی‌های سازمان‌ها، تمایز آن‌ها از نظر اهداف و مأموریت‌های خاص و فرهنگ‌های مختلف آن‌ها است. هدف پژوهش حاضر متناسب‌سازی مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر مبنای فرهنگ سازمانی انطباق‌پذیر به‌منظور بهبود اثربخشی عملکرد سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به روش کیفی انجام گرفته است. ابزار پژوهش مصاحبه بود. جامعه آماری خبرگان دانشگاهی با تخصص مدیریت منابع انسانی و خبرگان سیاستگذار در زمینه مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران بودند که برای تکمیل پرسشنامه 40 نفر از خبرگان دانشگاهی و 10 نفر از کارشناسان خبره در سازمان اداری و استخدامی کشور با معیار اشباع داده‌ها و به روش هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها تکنیک تحلیل مضمون به‌کار گرفته شد. یافته‌ها نشان داد برخلاف مواد قانونی موجود در بخش دولتی در زمینه اجرای استراتژی پیمانکارانه در فرهنگ سازمانی انطباق‌پذیر در شاخص‌های ایجاد تغییر در سازمان، مشتری‌مداری و یادگیری سازمانی باید بستر قانونی مناسب‌تری تدوین و تصویب شود تا بتوان در این نوع فرهنگ به اثربخشی مدیریت منابع انسانی استراتژیک و در نهایت، اثربخشی سازمانی دست یافت.

کلیدواژه‌ها