تحلیل SWOT برای سازمان تأمین اجتماعی با هدف تدوین چشم‌انداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه جمعیت‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان ارائه‌دهنده بیمه‌های اجتماعی در ایران، مدام در حال تعامل با محیط درونی و بیرونی است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل SWOT برای سازمان تأمین اجتماعی به منظور تدوین چشم‌اندازی نوین برای سازمان یادشده است. پژوهش براساس نوع کیفی، با روش توصیفی- تحلیلی و براساس هدف پژوهش کاربردی است جامعه آماری، مدیران، کارشناسان و خبرگان سازمان تأمین اجتماعی است. با توجه به اینکه این افراد در سازمان تأمین اجتماعی 13 نفر بودند، نمونه به صورت تمام‌شمار انتخاب شد. البته انتخاب به صورت قضاوتی و با توجه به تخصص و تجربه افراد بود. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های تحقیق تحلیل تم انجام گرفت و برای تعیین راهبرد نیز روش SWOT به‌کار گرفته شد. نتایج پژوهش، ارائه یک‌ چشم‌انداز نوین برای است. در این چشم‌انداز، سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است نوآور، پیشرو، پاسخگو، امانت‌دار، اخلاق‌مدار، مطمئن، به‌روز، در تعامل دوسویه با ارباب‌رجوع برای عرضه خدمات کیفی سریع و آسان با رعایت کرامت انسانی ارباب‌رجوع و ایجاد کیفیت بالای زندگی کاری برای کارکنان.

کلیدواژه‌ها