تأثیر عملکرد استراتژی منابع انسانی در بهبود خدمات آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اماکن مذهبی، مؤسسه غیر انتفاعی طلوع مهر، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکرد استراتژی منابع انسانی در بهبود خدمات آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری داده‌­ها توصیفی - همبستگی بوده و روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و میدانی بود. جامعه آمارى پژوهش شامل کلیه کارکنان آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) به تعداد بیش از 7000 نفر بودند. بر اساس جدول نمونه‌ای به حجم 382 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. پایایى پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0/7 به‌دست آمد و تأیید شد. همچنین، به منظور سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد. تحلیل داده‌­ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (مدلسازی معادلات ساختاری) و نرم‌افزارهای آماریLisrel  و SPSS بود. یافته­‌ها نشان داد عملکرد استراتژی‌های منابع انسانی در بهبود خدمات آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) تأثیر مثبت و معنادار داشت. همچنین، استراتژی‌های مشارکت، با ضریب 68/0 درصد بیشترین تأثیر را بر بهبود خدمات آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) داشته است.

کلیدواژه‌ها