تدوین استراتژی‌های توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسه غیر انتفاعی طلوع مهر، قم، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

یکی از مشکلات اقتصادی کشور وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم تنوع فعالیت‌های اقتصادی است. گردشگری یکی از فعالیت‌های اقتصادی است که علاوه بر ارزآوری، اشتغال‌افزایی فراوانی را به ویژه برای جوانان ایجاد می‌کند. گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که از قابلیت‌های روستا مانند بافت و معماری، جذابیت‌های طبیعی، محصولات محلی و صنایع دستی برای جذب گردشگر استفاده می‌کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل داخلی و خارجی، و راهبردهای کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی استان قم است. تحقیق حاضر از منظر جهت‌گیری، کاربردی؛ از بعد هدف، اکتشافی و از جهت استراتژی پیمایشی است. برای اجرای تحقیق در مرحله اول از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان تحقیق، عوامل داخلی و خارجی شناسایی شدند. سپس ماهیت این عوامل از جهت ضعف، قوت، فرصت و تهدید معین شد. پس از مشخص‌شدن مهم‌ترین عوامل داخلی و خارجی، استراتژی‌های کارآفرینی گردشگری روستایی استان قم در چهار قسمت به عنوان استراتژی‌های تهاجمی (SO)، استراتژی‌های بازنگری (WO)، استراتژی‌های تنوع (ST) و استراتژی‌های تدافعی (WT) ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها