شناسایی و اولویت‌بندی موانع (ایجاد، استقرار و رشد) استراتژی در بیمارستان‌های استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، مؤسسه غیر انتفاعی طلوع مهر، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد بازرگانی- استراتژیک، مؤسسه غیر انتفاعی طلوع مهر، قم، ایران

چکیده

بیمارستان‌ها با تغییرات محیطی بسیاری مواجهند و برای ارائه بهتر خدمات به افراد جامعه نیاز به وجود مدیریت استراتژیک در بیمارستان غیر قابل اجتناب است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی موانع ایجاد، استقرار و رشد استراتژی در بیمارستان­‌های استان قم پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر حسب نحوه­ گردآوری اطلاعات، از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بیمارستان و خبرگان دانشگاهی متخصص در حوزه پژوهش بودند برای جمع‌­آوری داده­‌های مورد نیاز از دو پرسشنامه به صورت جداگانه استفاده شد. پرسشنامه اول توسط ده خبره در حوزه مربوط به پژوهش حاضر تکمیل شد. سپس، روش­ دلفی برای شناسایی موانع و روش BWM جهت تعیین اوزان موانع و اولویت‌­بندی آن­‌ها به کار گرفته شد. بر اساس نتایج اجرای روش دلفی فازی از میان موانع برگرفته از متون نظری پژوهش، شش مانع برای ایجاد استراتژی، نُه مانع برای استقرار استراتژی و شش مانع برای رشد استراتژی در بیمارستان‌­های استان قم شناسایی شدند. سپس در گام آخر به تعیین اولویت موانع در هر یک از سه مرحله ایجاد، استقرار و رشد استراتژی پرداخته شد. بر اساس انجام اولویت­‌بندی از طریق روش BWM، مدیریت و رهبری در ایجاد استراتژی، فقدان فرهنگ سازمانی مناسب در استقرار استراتژی و عدم آموزش مناسب در رشد استراتژی به عنوان مهم­ترین موانع شناخته شدند. یافته‌­ها نشان داد، نقش مدیریت عالی یا همان رهبری از ایجاد تا رشد استراتژی­‌ها بسیار حیاتی است و عدم پشتیبانی مدیران عالی می‌­تواند موانع بسیاری را در ایجاد، استقرار و رشد استراتژی در بیمارستان­‌های استان قم به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها