تدوین الگویی برای شناسایی عوامل مؤثر برطرد نخبگان در بخش دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

نخبگان مهمترین سرمایه هر حکومت به شمار می‌روند، زیرا مزیت‌های فراوانی را برای کشور به همراه می‌آورند. نخبگان غالباً به جایگاهی که شایستگی احراز آن را دارند، دست نمی‌یابند، در نتیجه، این فرصت به وجود نمی‌آید که برای کشور مزیت به ارمغان آورند. نخبگان عرصه مدیریت دولتی هم در بیشتر مواقع به دلایلی خاص به تصدی پست‌های مدیریتی کلان دست نمی‌یابند. نظر به اهمیت به کارگیری نخبگان در اداره کشور و شناسایی عواملی که طرد نخبگان را به بار می‌آورند، در این تحقیق با استراتژی تحقیق کیفی و با روش نظریه برخاسته از داده ها، عوامل مؤثر بر طرد نخبگان در بخش دولتی با استفاده از روش تعیین گروه خبرگان و مصاحبه با 15 نفر از آن‌ها شناسایی شد. این پژوهش از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ روش نوعی تحقیق کیفی است و با استفاده از رویکرد گلیزری و کدگذاری داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد. در فرایند کدگذاری 719 کد، 102 کد باز، 29 کد محوری، 4 کد انتخابی، 2 مقوله اساسی منجر به ظهور مدل نهایی تحقیق شد. یافته‌ها شامل مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر طرد نخبگان در بخش دولتی با دو مقوله اساسی (نظام نخبه گریز و دیدگاه نخبه‌گریز) و چهار مؤلفه (عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل نگرشی، عوامل انسانی) است که عوامل طرد نخبگان در بخش دولتی نامگذاری شدند. همچنین در مدل نهایی علل بروز، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای طرد نخبگان در بخش دولتی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها