تعاملات متقابل فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی اطلاعات، واحد تهران‌شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری منابع طبیعی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 عضو هیئت علمی، واحد تهران‌شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فناوری اطلاعات با بهینه‌سازی، می‌تواند عملکرد سازمان‌ها را بهبود بخشد. مدیریت دانش و منابع انسانی به عنوان اهرم کلیدی با کاهش هزینه‌ها، اثرگذاری خود را بر بهبود کیفیت عملکرد سازمان، نشان می‌دهد. این پژوهش اهمیت و قابلیت فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و منابع انسانی را بر عملکرد سازمانی شرکت برق منطقه‌ای خراسان تحلیل کرد. مطالعه حاضر از طریق روش پیمایشی به منظور جمع‌آوری اطلاعات و با استفاده از ابزار تحلیلی و ادبیات کیفی، روابط بین فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی انجام شد. برای ارزیابی مدل‌های اندازه‌گیری پیشنهادی از تحلیل عاملی تأییدی و برای ارزیابی مدل‌های ساختاری و همچنین، آزمون فرضیه‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده‌ شد. نتایج ارزیابی‌ها نشان داد فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، خود موجب ارتقای مدیریت دانش، و در نهایت، توانمندسازی سیستم از طریق مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی به کمک فناوری اطلاعات موجب ارتقای کیفی-کمی عملکرد سازمانی می‌شود. به طور کلی، با ارزیابی و مطالعه تعاملات منابع دانش و انسانی در واحدهای کوچک و بزرگی که مدت مدیدی در اشتغال و تجارت فعال هستند، می‌توان نمای کلی از اثرگذاری فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه‌ها، مدیریت و بهره‌گیری بهتر از منابع، معیار‌های مناسب را در اختیار قرار داد.

کلیدواژه‌ها