شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های مؤثر بر مشارکت دانشگاه و صنعت و ارائه راهکارها (مورد مطالعه: خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی‌‌ چالش‌های مؤثر بر مشارکت دانشگاه و صنعت با ارائه راهکارها از نظر مدیران و کارشناسان صنایع شهرستان خرم­آباد انجام شد. این پژوهش از نوع آمیخته بود. در بخش کیفی، جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان صنایع کشت، صنعت و گردشگری، داروسازی خرمان‌‌ و شرکت توزیع برق شهرستان خرم‌‌آباد بودند. روش نمونه‌گیری در این بخش ابتدا هدفمند و سپس، گلوله‎برفی بود. حجم نمونه با مبنا قراردادن اشباع نظری در مصاحبه‌ها 14 نفر تعیین شد. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان صنایع کشت، صنعت و گردشگری، داروسازی خرمان‌، توزیع برق، پگاه و شرکت فولاد شهرستان خرم‌آباد بودند. روش نمونه‌­گیری در این بخش تصادفی طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نسبی بود، حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی‌‌ و مورگان‌ 172 نفر تعیین شد و با استفاده از پرسشنامه‌­ای که دستاورد بخش کیفی بود، وضعیت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای مؤثر بر ارتباط دانشگاه با بخش صنعت تعیین شد. نتایج نشان داد بسترهای‌ علمی و پژوهشی، جو مثبت، امکانات و منابع مالی به ترتیب، اولویت‌ به‌عنوان قوت‌­ها، ضعف علمی و پژوهشی، محدودیت امکانات و منابع مالی و ضعف قوانین به ترتیب، اولویت‌ به‌عنوان ضعف­ها، ظرفیت علمی و تجهیزاتی‌ دانشگاه و بسترهای‌ کلان به‌عنوان فرصت‌­ها و ضعف برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، ضعف برنامه‌­ها و فرایندهای کلان، ضعف فرهنگی و شناختی و ضعف قوانین دانشگاهی به ترتیب اولویت‌ها به‌عنوان تهدیدهای مؤثر بر ارتباط دانشگاه با بخش صنعت شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها