پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان برای چین و هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، مؤسسه غیر انتفاعی طلوع مهر، قم، ایران

2 ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان تا پایان سپتامبر 2021 پس از گذشت بیست سال، اگرچه می‌توانست به منزله نقطه تحولی مثبت در تاریخ افغانستان باشد، اما بر عکس، با درنظرگرفتن پیامدهای خروجی نیروهای آمریکایی از خلال چند سناریو که می‌تواند بر اوضاع داخلی و یا نزاع‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر سر افغانستان و بویژه منطقه پیرامونی آن و کشورهای ذی‌نفوذ مثل هند و چین تأثیرگذار باشد نگرانی‌های جدی به دنبال دارد. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که خروج آمریکا از افغانستان، چه پیامدهایی را برای هند و چین ایجاد می‌کند؟ روش پژوهش با توجه به ماهیت نظری تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق، از طریق مقالات علمی و وب‌سایت‌های مختلف همراه با تحلیل داده‌ها تهیه و تدوین شده است. نگارنده بر این باور است که بعد از خروج آمریکا از افغانستان، چین به دنبال ادغام افغانستان در کریدور اقتصادی چین-پاکستان در چارچوب طرح کمربند-جاده است. در این صورت، با گنجاندن افغانستان در این کریدور فرصت بزرگی برای توسعه حجم نفوذ چین در افغانستان و در منطقه آسیای جنوب شرقی خواهد بود. از سوی دیگر، این نزدیکی، تلاش‌های هند را که با هدف تعمیق نفوذ خود به داخل افغانستان در مقابل پاکستان انجام می‌دهد، خنثی می‌کند.

کلیدواژه‌ها