شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های آینده بانکداری فناوری‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

فناوری‌های نوین به ویژه رویکردهای داده‌محور در سال‌های اخیر به میزان زیادی روی بخش بانکی اثرگذار بوده‌اند. نقش این فناوری‌ها در صنعت مالی و بانکداری در آینده چشمگیرتر خواهد بود. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تحلیل پیشران‌های اثرگذار بر آینده بانکداری فناوری‌محور انجام شده است. تحقیق حاضر دارای روش‌شناسی کمی بوده و از نظر گردآوری داده‌ها، مطالعه‌ای میدانی است. جامعه نظری پژوهش، خبرگان فناوری بانکی بوده و نمونه‌گیری بر اساس تخصص خبرگان انجام شد. حجم نمونه برابر با 10 نفر بود. برای تحلیل میدانی پیشران‌ها از دو پرسشنامه خبره‌سنجی و اولویت‌سنجی استفاده شد. پرسشنامه‌ها با دو روش دلفی فازی و کپراس ارزیابی و تحلیل شدند. 25 پیشران از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. پیشران‌های استخراج‌شده با توزیع پرسشنامه‌های غربال و روش دلفی فازی ارزیابی شدند. 10 پیشران دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای رتبه‌بندی نهایی انتخاب شدند. پیشران‌های باقیمانده با سه شاخص تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت ارزیابی شدند. بر اساس امتیازات روش کپراس، پیشران‌های دارای اولویت عبارت بودند از مدل‌های پذیرش فناوری مالی در صنعت بانکداری، میزان سازگاری فناوری‌های داده‌محور با ساختارها و سیستم‌های بانکی، سطح تخصص و مهارت کارکنان در فناوری‌های داده‌محور و نوع نگرش بانک‌ها به فین‌تک‌ها. پیشنهادهای کاربردی پژوهش بر اساس مهم‌ترین پیشران‌ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها