دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، دی 1402، صفحه 1-1 
شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های آینده بانکداری فناوری‌محور

صفحه 1-22

سیدهادی عربی؛ محمدحسن ملکی؛ امیدعلی عادلی؛ صفت‌الله قاسمی