ارزیابی مدل بهبود کیفیت خدمات‌رسانی مشتریان در مراکز پردازش ابری (مورد مطالعه: مشتریان نرم‌افزار راهکاران ابری (ERP) شرکت همکاران سیستم)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش، تهران، ایران

3 گروه تحقیق و توسعه همکاران سیستم

چکیده

رایانش ابری فناوری نوینی است که به‌طوری چشمگیر مورد توجه دنیای فناوری اطلاعات قرار گرفته است. یکی از سیستم‌های مبتنی بر فناوری رایانش ابری، سیستم راهکاران ابری است که به عنوان مدل نوین ارائه خدمات در حال فعالیت است. هدف اصلی از این تحقیق، ارزیابی مدل بهبود کیفیت خدمات‌رسانی مشتریان در مراکز پردازش ابری شرکت همکاران سیستم است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پیمایشی‌–توصیفی است. داده‌های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شد که براساس آن کیفیت خدمات‌رسانی شامل چهار مؤلفه سرعت، دقت، امنیت و پیوستگی به‌عنوان شاخصه‌های اصلی پذیرش سرویس مبتنی بر رایانش ابری مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه شرکت‏هایی است که از خدمات پردازش ابری شرکت همکاران سیستم استفاده می‏‌کنند. در حال حاضر حدود 100 سازمان به شکلی مستقیم از خدمات این شرکت بهره می‏‌گیرند. نتایج پژوهش نشان داد مدل بررسی‌شده، تا 57/5 درصد می‌تواند بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشتریان را در شرکت همکاران سیستم تضمین کند. در این مدل متغیر سرعت (0/203) در مقایسه با دیگر متغیرها بالاترین ضریب تأثیر دارد و پس ‌از آن، امنیت (0/148) مؤثرترین متغیر بر بهبود کیفیت در مدل است. سرانجام دقت (0/133) و در پایان، پیوستگی (0/047) به ترتیب، در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها