طراحی الگوی رهبری استراتژیک در دولت الکترونیکی (مورد مطالعه: اساتید دانشگاهی و مدیران ادارات دولتی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت تحول، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی رهبری استراتژیک در دولت الکترونیکی در ادارات دولتی استان ایلام و آشنایی با ابعاد، مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آن با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد بود. جامعه آماری این پژوهش اساتید خبرگان دانشگاهی و مدیر یا معاونان ادارات دولتی بودند و روش نمونه‌گیری، هدفمند و تعداد نمونه در این تحقیق 14 نفر بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، از فرایند 3 مرحله‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. مؤلفه‌های هر یک از طبقات براساس رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد استخراج و مدل مفهومی رهبری استراتژیک در دولت الکترونیکی در قالب ۶ طبقه اصلی استخراج شد. نتایج نشان داد عوامل علّی شامل اتحاد استراتژیک و عصر الکترونیکی بودند. پدیده محوری نیز با 2 شاخص رهبری استراتژیک و دولت الکترونیکی شناسایی شدند و عوامل زمینه ای نیز شامل بستر خارجی و زیرساخت داخلی و عوامل مداخله‌گر نیز شامل پویایی محیطی و تأثیرپذیری از عوامل و راهبردهایی چون فرایندهای داخلی و فرایندهای فراسازمانی تعیین شدند. پیامدهای سازمانی اشرافیت الکترونیکی و بهره‌وری اقتصادی و مدیریت بحران نیز حاصل شدند.

کلیدواژه‌ها