آسیب‌شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی طلوع مهر، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه غیرانتفاعی طلوع مهر، قم، ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد سیستمی است برای سنجش، ارزیابی و تأثیرگذاری بر ویژگی‌ها، رفتارها و دستاوردهای شغلی افراد و تعیین عملکرد شغل آنان، موضوع تحقیق آسیب‌شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت استان قم، روش تحقیق توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت استان قم بودند که با روش تصادفی ساده 124 نفر از کارکنان و 23 مدیر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها مطالعات متنی و پرسشنامه مبنتی بر 13 آسیب ارزشیابی عملکرد (شامل کلی‌بودن شاخص‌ها، امکان تفسیر چندگانه نتایج ارزیابی، قابلیت اعتماد پایین شاخص‌ها، بی‌ارتباطی شاخص‌های ارزیابی با عملکرد، چندین ارزیابی در قالب یک معیار، فاقد معیار جهت ارزیابی نتایج عملکرد فرد، فاقد استاندارد یا حد مطلوب، خطای هاله‌ای، تمایل به تمرکز، سخت‏گیری یا سهل‏‌گیری، خطای تازگی، یک‌سونگری، و ارزیابی سلیقه‌ای) شناسایی‌شده از مطالعات متنی استفاده شد. نتایج نشان داد از نظر کارکنان فقط ارزشیابی سلیقه‌ای و از نظر مدیران شش آسیب خطای هاله‌ای، تمایل به تمرکز، سخت‏گیری یا سهل‏‌گیری، خطای تازگی، یک‌سونگری، ارزیابی سلیقه‌ای، به عنوان آسیب نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت استان قم شناسایی شد. سپس، راه‌کارهایی برای برطرف‌کردن این آسیب‌ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها