شناسایی آینده‌های مشاغل مدیریتی در ایران؛ با روش سناریونویسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌مرکز، تهران، ایران

چکیده

بخش‌های خدماتی و اطلاعاتی در دنیای امروز نقشی بسیار مهم در شکوفایی اقتصادی و اقتصاد کشورهای پیشرفته دارند. مشاغل مدیریتی جزء مهارت‌هایی هستند که در این حوزه نقش مهمی دارند. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی آینده‌های باورپذیر و محتمل مشاغل مدیریتی در ایران با رویکرد سناریونویسی است. به همین دلیل، ابتدا از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، شاخص‌های مناسب استخراج شد. پس از غربال این عوامل با آزمون بینم، با به‌کارگیری تکنیک‌های عدم قطعیت بحرانی و تکنیک تصمیم‌گیری دیمتل، مهم‌ترین پیشران‌های کلیدی شناسایی شدند. دو پیشران دسترسی به بازارهای بین‌المللی و سیاست‌های آموزشی وزارت علوم به عنوان عدم قطعیت‌های نهایی برای تدوین سناریوهای باورپذیر انتخاب شدند. این سناریوها عبارت‌اند از سناریوی بهشت برین، رشد در انزوا، دنیای خفتگان و سناریوی جهنم. در نهایت، با استفاده از تکنیک تاپسیس که تکنیک تصمیم‌گیری فاصله‌ای است، سناریوی جهنم به عنوان محتمل‌ترین سناریو انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها