آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و سودآوری در صنعت خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی دانشستان، ساوه، ایران

چکیده

صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش‌های صنعتی مهم ایران، توانسته نقش مؤثری در اقتصاد از طریق ایجاد ارتباط‌های گسترده با زیربخش‌های اقتصادی مانند صنایع فلزی، نساجی، شیمیایی و غیره ایفا کند. نگاهی اجمالی به برنامه‌های خودروسازان نشان می‌دهد مدیریت مالی، سرمایه‌گذاری و سودآوری در طرح های بلندمدت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، تدوین سناریوهای باورپذیر پیش روی صنعت خودرو است. بدین منظور، ابتدا پیشران‌های کلیدی پیش روی این صنعت استخراج شد؛ پس از مشخص‌شدن مهم‌ترین این پیشران‌ها که شامل «سرمایه‌گذاری دولت در صنعت خودرو» و «تحریم‌های اقتصادی» بود، سناریوهای این صنعت در آینده مشخص شد. منظور از سناریوهای باورپذیر سناریوهایی هستند که با دانش فعلی و متعارف بشر سازگاری دارند. پس از شناسایی و استخراج عوامل نهایی تأثیرگذار بر آینده سرمایه‌گذاری و سودآوری در حوزه خودرو، چهار سناریو با نام‌های آرمان‌شهر، تکیه به درون، امید به بیرون و فاجعه مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها