نقش انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات در همراستایی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

در چند دهه گذشته حفظ همراستایی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات در محیط متغیر، از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران سازمان‌ها بوده است. از این رو، شرکت‌ها به فناوری اطلاعات منعطفی نیاز دارند که توانایی واکنش سریع به تغییرات کسب‌وکار و همراستایی با استراتژی‌های کسب‌وکار را داشته باشد. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات در همراستایی استراتژیک انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه متخصصان و کارشناسان فعال در مؤسسات تحقیقات کامپیوتری استان قم بود که در دو حوزه استراتژی و فناوری اطلاعات تخصص دارند که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد ابعاد انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات (اتصال، سازگاری و پودمانبندی) بر همراستایی استراتژیک تأثیر مثبت و مستقیم دارد و بین آن‌ها، تأثیر بعد پودمانبندی بر همراستایی استراتژیک از سایر ابعاد بیشتر است.

کلیدواژه‌ها