تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان محصولات ایرانی در عراق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌‌ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و مهندسی کسب‌وکار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

تصویر کشور مبدأ عاملی مهم است که بر ادراک مصرف‌کنندگان از محصولات خارجی و گرایش آن‌ها به خرید محصولات تأثیر می‌گذارد. ماتریس تحلیل اهمیت - عملکرد، ابزاری است که به بررسی میزان اهمیت و عملکرد (وضعیت) تصویر کشور مبدأ، به‌طور همزمان می‌پردازد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد و اهمیت تصویر کشور ایران در ذهن مصرف‌کنندگان عراقی با به‌کارگیری ماتریس اهمیت- عملکرد انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌‌ها پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر همه شهروندان عراقی‌اند که دست‌کم یک‌بار از محصولات غذایی کشور ایران استفاده کرده باشند. براساس جدول مورگان و با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه، به روش دردسترس 384 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامهبود که روایی محتوا و پایایی آن بررسی و تأیید شد. نتایج این تحقیق نشان داد چهار بعد تصویر کشور مبدأ (ارزیابی شناختی، عاطفی، ارزیابی صنعت و ارزیابی هنجاری)، از اهمیت بالایی نزد مصرف‌کنندگان عراقی برخوردارند و از این چهار بعد دو بعد ارزیابی شناختی و هنجاری در وضعیت مناسبی قرار دارند، اما دو بعد ارزیابی عاطفی و ارزیابی صنعت در وضعیت ضعیفی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها