طراحی مدل عملکرد کسب و کار آنلاین B2B با نقش نگرانی‌های پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کیش، کیش، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایران

چکیده

در سال‌‌های اخیر استفاده از مدل‌های کسب و کار در سازمان‌ها بسیار مرسوم و متداول شده است و بسیاری از کسب و کارها از این مدل‌ها استفاده می‌کنند، اما بررسی مقالات سال‌های اخیر حاکی از آن است که عملکرد این مدل‌های کسب و کار، در بسیاری از کسب و کارها از جمله کسب و کارهای آنلاین جدید و مورد بررسی و استفاده قرار نگرفته‌اند، یا به صورت سطحی بررسی شده‌اند. بنابراین، در این پژوهش تلاش می‌شود، عملکرد کسب و کار آنلاین در کسب و کارهای B2B با نقش نگرانی‌های پیوسته بررسی و مدل‌سازی مفهومی شود. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی بوده است که با چهار دور روش دلفی اجرا شد. در ادامه با روش همبستگی و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری تأیید شد. در پژوهش حاضر تأثیر نگرانی‌های پیوسته و سایر متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد کسب و کار آنلاینB2B، اندازه‌گیری شد. مدل عملکرد کسب و کار آنلاین B2B ارائه‌شده در پژوهش کمک می‌کند کسب و کارهای آنلاین B2B با کاهش نگرانی‌های پیوسته در مشتریان خود، در راستای اهداف استراتژیک سازمان خود گام بردارند.

کلیدواژه‌ها