مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی (JSMF) - اخبار و اعلانات