مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی (JSMF) - فرایند پذیرش مقالات