موسسه آموزش عالی طلوع مهر (JTM) - فرایند پذیرش مقالات